Silwernerrent.ee

SEADMETE RENDI ÜLDTINGIMUSED

1. MÕISTED

1.1. Rendileandja – Silwerner Auto OÜ
1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
1.3. Pool – Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping, milles on fikseeritud rendile antavad Seadmed, renditasu ning muud erikokkulepped.
1.5. Seade – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara (sh pisitarvikud), mille loetelu on fikseeritud Lepingus;
1.6. Üldtingimused – Rendileandja Seadmete rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis, on kohaldatavad Rendileandja poolt sõlmitavatele kõigile Seadmete rendilepingutele ulatuses, milles Pooled ei lepi muus rendisuhet kajastavas dokumendis, sh Lepingus või Kliendilepingus, kokku teisiti, ning on Lepingu lahutamatuks lisaks.
1.7. Objekt – renditud Seadme kasutamise aadress.

2. RENTNIKU KINNITUSED

2.1. Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:
2.1.1. Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Seadmete osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise;
2.1.2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate Seadmete omadused, rendihind, tehniline seisund, Seadmete kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded; Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Seadmete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;
2.1.3. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi, lubasid ja õigusi tema poolt renditavate Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks.

3. LEPINGU SÕLMIMINE JA TÄHTAEG

3.1. Leping loetakse sõlmituks arvates Lepingu allkirjastamisest.
3.2. Rendisuhe algab Seadmete Rendileandja poolt väljastamise ajahetkest ning lõpeb Seadme nõuetekohasel tagastamisel samasse Rendipunkti (edaspidi: „Rendiperiood”). Füüsilisest isikust Rentnikel on Rendiperioodi maksimaalseks pikkuseks 30 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.3. Kui ei ole muud kokkulepet, arvestatakse Rendiperioodi pikkust päevades (edaspidi: „Rendipäev”). Esimeseks Rendipäevaks on Seadme rendipunktist Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Seadme nõuetekohase tagastamise päev. Kui Seade tagastatakse rendipunkti enne kella 10.00, on Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnenud kalendripäev.

4. SEADMETE ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

4.1. Seade antakse Rentniku kasutusse üle Lepingu sõlmimisel või muu sellekohase kirjaliku aktiga. Seade tuleb tagastada samasse Rendileandja rendipunkti. Rentnik võib Seadme tagastada Rendipunkti vabalt valitud päeval, kuid Seade tuleb tagastada hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasele päevale järgneva kalendripäeva kella 10-ks. Seadmete väljastamine ja tagastamine on võimalik üksnes Rendileandja ettevõtte tavalistel lahtiolekuaegadel, millega Rentnikul on võimalik tutvuda Rendileandja koduleheküljel https://silwernerrent.ee.
4.2. Seadmete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Seadmete hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) päeva jooksul kirjalikult, e-posti või faksi teel kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Seadmetega. Kolme (3) päeva möödumisel loetakse, et Seadmed vastavad Lepingus toodud hulgale ning Rentnik ei oma Seadmete kvaliteedi ega tehnilise seisundi osas pretensioone (v.a. võimalikud varjatud puudused, mida ei ole hoolsa kontrollimise käigus võimalik nimetatud aja jooksul tuvastada).
4.3. Seade peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Seadme sai, arvesse võttes normaalset kulumist. Juhul, kui sisepõlemismootoriga Seade antakse Rentniku kasutusse täidetud kütusemahutiga, siis nimetatud Seadme tagastamisel Rendileandjale peab kütusemahuti olema täidetud. Seade tuleb tagastada puhtana ning tellingute, raketiste vm puhul pakendatuna vastavalt pakendamise juhendile. Juhul, kui Seade ei ole tagastamisel korrektselt puhastatud või pakendatud vastavalt pakendamise juhendile, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult kompensatsiooni vastavalt kehtivale hinnakirjale.
4.4. Seade tagastatakse sellekohase kirjaliku märke tegemisega Lepingule või eraldi Seadme tagastamise akti alusel, millele kirjutavad alla Poolte esindajad. Kui Seadmete hulk, kvaliteet või tehniline seisund ei vasta tagastamisel Lepingu tingimustele, väljastab Rendileandja vastava akti. Kui Seadmed tagastatakse mitmes osas, väljastab Rendileandja akti peale viimast tagastamist Rentniku vastava sooviavalduse korral.
4.5. Kui Rendileandja tuvastab Seadme tagastamisel või selle järgselt Seadme kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Seadme uushanke hinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult Seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.
4.6. Seade loetakse kaotsiläinuks, kui Seadet ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.
4.7. Kui Rentnik ei tagasta Seadet Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid, sh omaabi Seadme osas valduse taastamiseks.
4.8 Juhul, kui Rentnik ei ole seadmeid 3 (kolme) päeva jooksul Lepingu lõppemisest tagastanud on Rendileandjal õigus organiseerida Seadmete lahti monteerimine, puhastus ning transport tagasi. Lahti monteerimise, puhastuse ja transporti kulud katab täies mahus Rentnik.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikult, e-posti või faksi teel, kui Lepingust ei tulene teisiti.
5.2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikul kokkuleppel.
5.3. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses ette nähtud korras selleks pädevas kohtuinstantsis.
5.4. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

Silwernerrent.ee

Seadmete rentimiseks helista või kirjuta meile!

    NIMI (nõutav)